Atomic->add

增加计数

function Atomic->add(int $add_value = 1)
  • $add_value要增加的数值,默认为1
  • $add_value必须为正整数
  • $add_value与原值相加如果超过42亿,将会溢出,高位数值会被丢弃
  • add方法操作成功后返回结果数值